GETTING MY ทำเกษตร TO WORK

Getting My ทำเกษตร To Work

Getting My ทำเกษตร To Work

Blog Article

“ผมทำเกษตรในแบบเกษตรอินทรีย์ ไม่มีสารเคมี เพราะเราต้องการบริโภคสิ่งที่มีประโยชน์ จากเดิมที่เราสุขภาพไม่ค่อยดี แต่เมื่อเรามาทำเกษตร กินของดีๆ จากธรรมชาติ ทำให้ร่างกายที่เคยอ่อนแอ ป่วยบ่อย เวลานี้แข็งแรง สุขภาพดี ซึ่งนี่เอง คือ ประโยชน์ที่เราได้รับ และประเมินมูลค่าไม่ได้”

สร้างบัญชี เข้าสู่ระบบ เครื่องมือส่วนตัว สร้างบัญชี

เมื่อเล่าถึงตรงนี้ พ.ต.ท.วิษณุ นึกย้อนไปสมัยวัยเด็ก ที่คุณตาได้เลี้ยงดูมา และพร่ำสอนเรื่องเกษตร ท่านบอกว่า “คนเรามีเงินมากมายขนาดไหน แต่หากว่าไม่มีอาหาร เกษตรกรรม หรือ ประมง เราก็จะไม่รอด” มีเงิน ก็ซื้ออาหารที่ปนเปื้อนสารเคมี กินเข้าไปโดยไม่รู้ตัว ยืมจมูกคนอื่นหายใจ กินอะไรเข้าไปก็ไม่รู้ นี่ก็เป็นคำสอนส่วนหนึ่งที่ซึมซับเข้ามา ทำให้เราเลือกที่ปลูกพืชทำเกษตร ปลูกพืช เลี้ยงปลา”

เกษตรกรไทยน้อมนำหลักทฤษฎีใหม่มาใช้?

ข้ามไปเนื้อหา เมนูหลัก เมนูหลัก

ความเสี่ยงทั้งจากความผันผวนของราคาผลผลิตหรือจากฝนฟ้าอากาศ ก็ทำให้ครัวเรือนเลือกทำเกษตรหลากหลายมากขึ้น ซึ่งก็อาจสะท้อนให้เห็นว่าเกษตรกรอาจใช้การเกษตรหลากหลายในการบริหารจัดการความเสี่ยง แต่ผลการศึกษาก็ยังชี้ให้เห็นว่าความเสี่ยงสูงก็อาจเป็นปัจจัยเหนี่ยวรั้งในการลงทุนในกิจกรรมเกษตรที่ให้ผลตอบแทนสูง

ดูเพิ่มเติม: อาหารดัดแปลงพันธุกรรม พืชดัดแปลงพันธุกรรม กฎระเบียบของการเปิดตัวของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมและการถกเถียงเรื่องอาหารดัดแปลงพันธุกรรม

การเกษตรที่เหมาะกับคนไทย คือ อย่าทำเกินแรงกับต้นทุนในการว่าจ้าง คนไทย จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยี ทำเกษตร บางส่วนมาช่วย เหมือนกับของญี่ปุ่น เพื่อลดต้นทุน...ส่วนการตลาด ควรจะมอง “รอบตัว” ก่อน

วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อที่เกี่ยวข้องกับ เกษตรกรรมในประเทศไทย

"ผมเข้าหาชาวสวน ชาวบ้าน ด้วยที่เป็นคนที่มีอัธยาศัยดี จึงทำให้เป็นที่รักของผู้คนในบริเวณนั้น เขาก็สอนเทคนิคต่างๆ ในการปลูกผลไม้ให้จนหมด เรียกว่าสวนไหนในบางกรวย ไทรน้อย บางบัวทอง ผมเข้าไปคุยได้หมด เพราะเป็นหน้าที่ต้องเข้าไปดูแลตรวจตรา"

บทความหลัก: ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสารกำจัดศัตรูพืช

หลายประเทศทั่วโลกได้เข้าสู่การปฏิวัติเขียวครั้งที่สองกันแล้ว นั่นก็คือการพัฒนาเทคโนโลยีในภาคเกษตร งานวิจัยนี้ยังได้ทบทวนงานวิจัยไทยที่ศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีในภาคเกษตรไทย โดยเทคโนโลยีไม่ได้หมายความถึงเพียงแค่เครื่องจักรกลสมัยใหม่ แต่ยังรวมถึงองค์ความรู้ การใช้ข้อมูล การเพิ่มประสิทธิภาพของปัจจัยการผลิต เช่น พันธุ์ ดิน น้ำ และกระบวนการผลิตต่าง ๆ ด้วย และพบว่ามีการพัฒนาไปมากและครอบคลุมทุกห่วงโซ่การผลิตและตลาดของการทำเกษตรแล้ว หากกลับไปสู่ภาพรวมของปัญหาของภาคเกษตรไทย เทคโนโลยีมีศักยภาพสูงในการปลดล๊อคปัญหาเชิงโครงสร้างต่าง ๆ ในภาคเกษตรได้ดี เช่น เทคโนโลยีดิจิตัลที่ให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีผ่าน sharing economic system และการเข้าสู่ตลาดผ่านแพลตฟอร์มก็จะพังทลายข้อจำกัดของระบบตลาดได้ แต่อุปสรรคที่สำคัญยังคงอยู่ที่การนำเทคโนโลยีให้เกษตรกรใช้อย่างแพร่หลาย

พ.ต.ท.วิษณุ โคตรพจน์ รอง ผกก.สส.ภ.จว.ขอนแก่น กับเบื้องหลังงานสีเขียว ปลูกผัก ปลูกผลไม้ตั้งแต่หลายสิบปีก่อน รองวิษณุ เล่าว่า เป็นลูกเกษตรกร ชาวไร่ชาวนา คนหนึ่ง หลังเรียนจบ ม.

รายชื่อมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยการเกษตร

Report this page